EU

EUROPOL

Sve se više Europljana odaje terorizmu

I u Europi raste opasnost od teroriz ma. Zaključak je to naj novije strateške analize ko ju je objavila krovna po licijska europska organiza cija Europol "Izvješće o stanju terorizma u Europi i trendovima".

Ilustracija   FOTO:thefeeherytheory.com
Piše: Republika.eu

Iz analize  proizlazi da su teroristički  napadi u Europi, te uhi ćenja povezana s teroriz mom, znatno porasla ti jekom 2012. godine u od nosu na godinu ranije. Za to se i upozorava da su  terorističke prijetnje Eu ropskoj uniji i dalje znatne  i raznovrsne. Prijetnju  predstavljaju i strukturira ne skupine i mreže pove zane s manjim teroristič kim skupinama smješteni ma u EU, ali i teroristi  pojedinci, kojima je i dalje  internet glavno sredstvo za  planiranje ilegalnih aktiv nosti.

Teroristički bombaški na pad u zračnoj luci Burgas,  u Bugarskoj, te pucnjava u  Francuskoj u kojoj je jedan  počinitelj prošle godine us mrtio 14 osoba, ilustriraju  ozbiljnost prijetnje što je  terorizam predstavlja za  Europsku uniju i njezine  građane. Još tri osobe iz gubile su život prošle go dine u terorističkim napa dima što su se dogodili u  Belgiji, Francuskoj i Sje vernoj Irskoj.

Istodobno, porastao je i  broj građana EU koji su se  radikalizirali, te otputovali  u zone sukoba kako bi se  uključili u terorističke ak tivnosti.

- Raste zabrinutost zbog  opasnosti koju predstavlja ju ti ljudi, posebice što su  po povratku u EU spremni  počiniti terorističke napa de, izjavio je Rob Wain wright, ravnatelj Europola,  dodajući da je u tom po gledu razvoj situacije u re giji Sahela od posebne važ nosti za sigurnosnu situa ciju u EU.

U izvješću stoji da se lani  dogodilo 219 terorističkih  napada u zemljama člani cama EU, dok ih je 2011.  godine bilo 174. Porastao  je i broj uhićenih zbog sum nje u povezanost s tero rizmom, s 484 u 2011. go dini na 537 tijekom 2012.  godine. Ukupno je 17 oso ba smrtno stradalo u te rorističkim napadima u  EU.