Gost komentator

KAKO DALJE U 2018. GODINI?

Mr.sc. Mato Dunkovć: Hrvatski način organizacije društva praktički provodi sve ono protiv čega se hrvatsko društvo bori

Hrvatski način organizacije društva (kroz političke stranke) praktički provodi, pa čak i u određenoj mjeri stimulira, sve ono protiv čega se hrvatsko društvo, nominalno i deklarativno bori – korupciju, nepotizam, stranačku isključivost, socijalnu neosjetljivost, laž i samozavaravanje, navodi među ostalim u svojoj novoj kolumni za portal Republika.eu mr. sc. Mato Dunković. Također, kaže, hrvatske vladajuće političke stranke sve su manje organizacija s vlastitim životom i interesom, a više arena u kojoj se drugi glumci bave vlastitim interesima.

Ilustracija   FOTO:STV
Piše: mr. sc. Mato Dunković

Logika i veličina riječi "republika" i "demokracija", od kojih prva dolazi od latinske riječi "res" – što znači "stvar" ili "posao" i "publicus" – što znači "javni" (to je nešto što pripada ljudima) a druga je skovana od grčkih riječi "demos" – "narod" i "kratos" – što znači "vladati" (to znači sustav vlasti) simboliziraju koncepciju svakog ideala, sustav veza među pojedincima, njihovu kulturu i vjeru a time i korijen ljudskosti čovjeka.

"Republika" i "demokracija" nisu izraz ničije samovolje, nego određena pravila ljudskog djelovanja u vidu zajedničkog dobra svih. "Republika" i "demokracija" za nas su i nerazumljiv svijet, pun čuda, ljepote, veličanstvenosti ali i užasa i straha. Problem je, kako uvesti neki opći red u to bogatstvo uvida i spoznaja. Moramo naučiti umijeću "malih koraka" i biti sigurni u razdiobi vremena i prostora.

 

Obični "mali ljudi" zaslužuju više pažnje, poštovanja i brige od strane vladajućih (koalicije i opozicije)

Normalan, običan "mali čovjek" u Republici Hrvatskoj, usprkos teškoj i kriznoj situaciji u kojoj sada živi, nije izgubio smisao za opće dobro, a prije svega za poštenje, pravednost i odgovornost. On je itekako svjestan poteškoća, neuspjeha i raznih problema u životu. Međutim, naši obični, "mali ljudi", iako zauzeti svojim problemima ipak su pravedni i neutralni sudci u javnim poslovima u demokratskoj Republici Hrvatskoj i svakako zaslužuju mnogo više pažnje, poštovanja i brige od strane vladajućih (koalicije i opozicije) u Republici Hrvatskoj. Samo puka predodžba demokratizacije, kakvu nudi sadašnja aktualna vlast u Republici Hrvatskoj, je nedovoljna i ona ipak više označava samo pusto obećanje. Još uvijek postoje, ali se čak i produbljuju u Republici Hrvatskoj grube nejednakosti u društvenom položaju, u bogatstvu, u radnim uvjetima, u obvezama, u znanju, u slobodi, u utjecaju i moći. Negativne razlike su velike i u pravima i dužnostima, između malobrojnih bogatih i velikog mnoštva siromašnih hrvatskih građana, muškaraca i žena, i drugim razlikama koje se izravno sukobljavaju s logikom pravednosti i poštenja.

 

Stimulacija korupcije, nepotizma, stranačke isključivosti, socijalne neosjetljivosti, laži i samozavaravanja

Hrvatski način organizacije društva (kroz političke stranke) praktički provodi, pa čak i u određenoj mjeri stimulira, sve ono protiv čega se hrvatsko društvo, nominalno i deklarativno bori – korupciju, nepotizam, stranačku isključivost, socijalnu neosjetljivost, laž i samozavaravanje

To je i glavni razlog što hrvatsko društvo kao simbolički sustav akcije, ustrojstvo statusa i uloga, običaja i pravila ponašanja, u većini, vode ljudi, koji nisu najbolji kandidati, koji nisu izabrani na transparentan način, koji nemaju stručne kvalifikacije, koji ne posjeduju odgovarajuće kompetencije (vještine, znanja, skup ponašanja, sustav vrijednosti, proces mišljenja i/ili stavova pojedinca za koje je vjerojatno da se reflektiraju u obavljanju posla) za obavljanje i izvršavanje odgovornih dužnosti i poslova te u obnašanju vlasti. Takvi ljudi, jednostavno zbog svoga mentalnog sklopa, nisu u stanju hrvatsko društvo dovesti u poziciju da ono postane uspješno i kulturno u kojemu su u prvom planu poštovanje prema životu, raznolikosti i pravdi, te tehnologijama koje nisu u ratu s prirodom i budućnosti. Ali, isto tako, nisu u stanju spriječiti putove kojima se hrvatsko društvo dovodi do neizvjesnosti i stagnacije putem: toleriranja nerada, otpuštanja i iskorištavanja radnika, siromašenja građana, sputavanja vanjske trgovine, zapostavljanje javnih službi, prekomjernog trošenja, patritokratskog vladanja, simptoma populizma, borbe za vlast, krize institucija sustava, razmjera skandala i ostalih neuspjeha i problema koji su do sada rješavani u pogrešnom smjeru.

 

Promjenom izbornih pravila može se otvoriti put nužnom rastvaranju vladavine partitokracije

Dužni smo svjetskoj i Europskoj javnosti pružati praktične odgovore na najurgentnija pitanja u Republici Hrvatskoj a posebice u Slavoniji i Baranji s kojima se danas suočavamo. Promjenom izbornih pravila može se otvoriti put nužnom rastvaranju vladavine partitokracije (koja uvišestranačkim sustavima znači ustrojavanje vlasti i biranje odgovornih ljudi na temelju pripadnosti vladajućoj stranci). Može se pretpostaviti da će također ubrzo izići na vidjelo da je uz takve promjene potrebna i koncepcijska promjena Ustava Republike Hrvatske koji zbog još nedovoljne političke volje i inercije omogućuje održavanje partitokratskoga statusa quo.

Ova vlast u tome prečesto zanemaruje one čiji je rad važan za sadašnjost i budućnost, koji daju najveći doprinos razvitku Republike Hrvatske u demokratskom i gospodarskom smislu, a to su građani Republike Hrvatske. Svakom građaninu Republike Hrvatske vlast mora omogućiti život dostojan čovjeka, i u tome slučaju njegovo osobno dostojanstvo mora biti nedodirljivo također i za nositelje političke moći. Nedopustivo je građanina učiniti oruđem ili ga ponižavati nekom manipulirajućom stvari primjerice za političke, svjetonazorske, vjerske ili ekonomske svrhe. To znači da se sa građaninom ne smije postupati kao sa objektom. Ideali koji objašnjavaju put "malog čovjeka" u Republici Hrvatskoj i koji su ga uvijek iznova ispunjavali radosnom voljom za životom, jesu dobrota, ljepota, poštenje, istina, pravda, jednakost i solidarnost.

Vladajuće političke stranke u Republici Hrvatskoj (koalicija i opozicija) za sada nedostatno pridonose kristaliziranju i razjašnjavanju sukobljenih interesa, latentnih tenzija u državi, ne jačaju suradnju na regionalnom razvoju radi pridonošenja gospodarskomu razvoju i smanjenju regionalnih nejednakosti, ne provode regionalnu politiku koja se u širem smislu definira kao politika kojoj je temeljna svrha smanjivanje regionalnih ekonomskih, socijalnih i razvojnih razlika na jednom teritorijalno, odnosno zemljopisno omeđenom prostoru, kojoj je svrha poboljšavanje prilika unutar određene teritorijalne jedinice (zemljopisnog prostora) koja ima bilo nižu stopu ekonomskoga rasta, bilo višu stopu nezaposlenosti ili pak nižu stopu bruto društvenoga proizvoda (BDP) per capita u odnosu na druge teritorijalne jedinice, ne pridaju posebnu pozornost prekograničnoj, međudržavnoj i međuregionalnoj suradnji, vrlo sporo ili gotovo nikako ne rješavaju međugranične sporove sa susjednim državama niti u tu svrhu organiziraju razmjenu informacija i stručnjaka.

 

Hrvatske vladajuće političke stranke sve su manje organizacija s vlastitim životom i interesom, a više arena u kojoj se drugi glumci bave vlastitim interesim

Sve to izrazito pokazuje da stav javnosti prema vladajućim političkim strankama u Republici Hrvatskoj uključuje i neslaganje i prezir. Ne samo da je oslabila masovna baza ovih stranaka nego i koherentnost i snaga stranačke organizacije. I zaista, hrvatske vladajuće političke stranke sve su manje organizacija s vlastitim životom i interesom, a više arena u kojoj se drugi glumci bave vlastitim interesima. Radi toga su vladajuće političke stranke u Republici Hrvatskoj izgubile u očima "malih ljudi" svoju ulogu, one nemaju razvijenu retoriku kako bi kontraste u socijalnoj, gospodarskoj i kulturnoj strukturi Republike Hrvatske, time i Slavonije i Baranje, prevele u zahtjeve i pritiske radi ostvarenja nekog djelovanja ili nedjelovanja. Građani Republike Hrvatske, posebice Slavonije i Baranje, u postojećem sustavu vlasti i u takvoj državi ne mogu ostvariti svoj dio sreće, niti se razviti do duhovne, moralne i estetske mjere, do koje bi bili u stanju po svojoj prirodi. Tako često od sitnog, gotovo nevinog povoda, nastaju mržnje, pothranjuju se i produžuju nesporazumi ali i svađe među ljudima. Takve se slike danas vrlo često viđaju u Republici Hrvatskoj i one danas označavaju opasnosti koje prijete našem hrvatskom društvu i njegovoj civilizaciji.

Građansko i/ili civilno hrvatsko demokratsko društvo mora u bliskoj budućnosti postati stvarno, istodobno snažno, djelotvorno, izvor života i plodnosti. U takovom društvu odvija se život, rađa se više djece nego što ljudi umire,odnosno prosječni godišnji prirodni priraštaj je pozitivan, kao i pozitivno prirodno kretanje koje pokazuje vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je viši od 100, što znači da je natalitet veći od mortaliteta, (kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2016. godini bilo je: živorođeni 37 537, umrli 51 542 a prirodni prirast negativan – 14 005 stanovnika), građani a posebice mladi ostaju u svojoj domovini ne iseljavaju se u tuđinu, gdje se usporedbom rezultata popisa stanovništva, (svakih 10 godina), ne evidentira tendencija pada ukupnog broja stanovnika, (projekcije stanovništva Republike Hrvatske od 2010. do 2061., od strane Državnog zavoda za statistiku, Zagreb, 2011. prognoziraju da će 2061. godine broj stanovnika biti manji za 29,2%ili za 1.396.465 stanovnika (3 387 800) u odnosu na 1991. godinu (4 784 265)), radnici redovno primaju dostatne plaće za svoj obavljeni i/ili izvršeni rad, (prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za listopad 2017. iznosila je 6 014,00 kuna ili 808,56 eura (srednji tečaj HNB na dan 06.01.2018. godine) ali nekoliko desetina tisuća radnika nakon obavljenog posla ne dobivaju plaću na vrijeme ili je ne dobivaju uopće), umirovljenici primaju pristojne mirovine dostatne za dostojanstven život u starosti, (u Republici Hrvatskoj stanje 30. rujna 2017. prosječna svota mirovine iznosila je 2.317,17 kuna ili 311,54 eura (srednji tečaj HNB na dan 06.01.2018. godine) za umirovljenike koji su pravo na mirovinu ostvarili prema Zakonu o mirovinskom osiguranju), poduzimaju akcije i formuliraju pojedinačni i grupni interesi. To društvo glavno je mjesto čuvanja slobode pojedinaca u državi putem institucije kao što je javnost i razvijanje ljudskih i građanskih prava.

mr. sc. Mato Dunković