Društvo

EVO KOME I KAKO...

HEP otpisuje građanima dugove do 5.000 kuna isključivo na zahtjev!

Hrvatska elektroprivreda otpisuje dugove građanima. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. donio je odluku o otpisu dugova fizičkim osobama do maksimalnog iznosa duga od 5 tisuća kuna na ime glavnice i troškova, uvećano za pripadajuće kamate. Važno je naglasiti kako se otpis provodi isključivo na temelju zahtjeva dužnika.

Ilustracija   FOTO:Pixabay
Piše: Republika.eu / STV

Zahtjev za otpis duga mogu podnijeti fizičke osobe koje ne obavljaju registriranu djelatnost i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost obavljale najduže do 31. prosinca 2017. godine, a nad kojom se provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkih osoba još uvijek provodi.

Pod registriranom djelatnošću, smatra se djelatnost obrta upisana u obrtni registar, djelatnost trgovca fizičke osobe upisane u registar trgovačkog suda kao trgovac pojedinac, djelatnost slobodnog zanimanja fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te ostale nenavedene samostalne djelatnosti fizičke osobe temeljem kojih je izvršen upis u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit.

Ova mjera otpisa se ne odnosi na dugovanja za poslovne prostore u vlasništvu fizičkih osoba.

Zahtjev za otpis duga podnosi se putem pošte na adresu nadležnog distribucijskog područja, elektroničkom poštom i osobno u poslovnicama nadležnog distribucijskog područja.

Rok je 30 dana od dana objave ovog Poziva odnosno do petka 19. listopada.
Ako je zahtjev za otpis duga podnesen nakon isteka roka, odbacit će se kao nepravodoban, a ako dužnik ne ispunjava kriterije za otpis, zahtjev za otpis duga će se odbiti.