Svijet

JEDNAKOST PRED ZAKONIMA ZA SVE

Obilježava se Međunarodni dan ljudskih prava

Na današnji dan prije sedamdeset godina Ujedinjeni narodi usvojili su Opću deklaraciju o ljudskim pravima zbog čega se na današnji dan obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Dan je obilježila i Hrvatska Vlada koja je istaknula da vodi brigu o poštivanju svih ljudskih prava. Priopćenje Vlade RH prenosimo u cijelosti:

Ilustracija   FOTO:pixabay
Piše: Media Servis

 Na današnji dan 1948. godine, Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Opću deklaraciju o ljudskim pravima, zbog čega se 10. prosinca obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava. Općom deklaracijom o ljudskim pravima uspostavljeni su temelji međunarodnog poretka usidrenog u poštivanju ljudskog dostojanstva, kao i jednakih i neotuđivih prava svakog čovjeka. Načela Opće deklaracije ugrađena su i u Ustav Republike Hrvatske, koji u svojim odredbama sadržava najviše standarde zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda. U Hrvatskoj su svi jednaki pred zakonom i svatko ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Republika Hrvatska mehanizmima nadzora vodi brigu o poštivanju svih triju generacija ljudskih prava - od građanskih i političkih prava, preko ekonomskih, socijalnih i kulturnih, pa do novije generacije grupnih prava kojima se još šire nastoji zaštititi prava čovjeka. Hrvatska Vlada kao temeljna polazišta svog rada uzima zaštitu temeljnih sloboda i prava svakog čovjeka. Posebna pozornost pridaje se zaštiti prava nacionalnih manjina, osoba s invaliditetom, djece i žena, kao i svih ugroženih skupina jer je kontinuirano podizanje razine zaštite ljudskih prava i uspješna briga o najpotrebitijima pravi pokazatelj snage svakog društva. Na međunarodnoj razini, Republika Hrvatska je stranka svih šest temeljnih konvencija Ujedinjenih naroda u području ljudskih prava i pripadajućih protokola, temeljem kojih se redovito podnose izvješća i razmjenjuju najbolje prakse u zaštiti ljudskih prava. Hrvatska surađuje s mnogim međunarodnim organizacijama i udruženjima u okviru kojih se uspostavljaju dodatni mehanizmi zaštite ljudskih prava u Europi i svijetu. Od 2017. godine Hrvatska je punopravna članica Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda sa sjedištem u Ženevi gdje se aktivno zalažemo za promociju ljudskih prava što je važan cilj hrvatske vanjske politike.