EU

NEĆEMO DOBIVATI PROIZVODE LOŠIJE KVALITETE

Europski parlament jača pravila EU-a o zaštiti potrošača

Zastupnici u EP-u u srijedu su ažurirali pravila o zaštiti potrošača kako bi se, između ostalog, riješio problem dvojne kvalitete proizvoda. Usvojili su nova pravila o transparentnosti internetskog ocjenjivanja i recenzij, zakonom se pojašnjava način postupanja kod dvojne kvalitete proizvoda, a kazne mogu biti do 4 % godišnjeg prometa trgovca.

Ilustracija   FOTO:Pixabay
Piše: Media Servis

 Priopćenje Europskog parlamenta prenosimo u cijelosti:

"Zastupnici u EP-u u srijedu su ažurirali pravila o zaštiti potrošača kako bi se, između ostalog, riješio problem dvojne kvalitete proizvoda Novim zakonom, koji je već dogovoren s ministrima EU-a, ažuriraju se prava potrošača u skladu s potrebama novog, internetskog doba, čime se jamči da će potrošači imati više informacija o tome kako funkcionira sustav ocjena proizvoda na internetu i ima li na njih utjecaj plaćeno oglašavanje. Novim se izmijenjenim pravilima potrošačima nastoji učiniti trasparentnijim ocjenjivanje na internetu, kao i personalizirano određivanje cijena. Internetska tržišta i službe za uspoređivanje (npr. Amazon, eBay, AirBnb, Skyscanner) morat će objaviti glavne parametre na temelju kojih određuju kako će rangirati pojmove koje su korisnici upisali pri pretraživanju. Potrošače je potrebno obavijestiti i o tome od koga kupuju robu ili usluge (trgovac, samo internetsko tržište ili privatna osoba) i o tome je li primijenjeno personalizirano određivanje cijena. Dvojna kvaliteta proizvoda U ovoj Direktivi govori se i o tzv. pitanju „dvojne kvalitete proizvoda“, odnosno o stavljanju proizvoda na tržište pod istom robnom markom u različitim državama EU-a kada se oni razlikuju po svojem sastavu ili obilježjima. Pojašnjava se način na koji bi nacionalna tijela trebala postupati u slučaju kada se marketingom potrošača navodi na pogrešne zaključke. Ako su ispunjeni određeni uvjeti (npr. marketing proizvoda u različitim državama članicama kao da su identični, a uz znatne neopravdane razlike u njihovu sastavu ili karakteristikama), ta se praksa može smatrati obmanjujućom i biti zabranjena. U tekstu je sadržana i klauzula o preispitivanju kojom se od Komisije zahtijeva da u roku od dvije godine procijeni treba li ponudu proizvoda dvojne naravi dodati na crnu listu nepoštenih poslovnih praksi. Kazne za prekršaje Za široko raširene prekršaje (tj. one kojima se šteti potrošačima u više država članica EU-a), moguća najviša novčana kazna u državama članicama mora iznositi najmanje 4 % godišnjeg prometa trgovca u prethodnoj financijskoj godini ili paušalni iznos od dva milijuna eura u slučajevima kada informacije o ukupnom prometu nisu dostupne. Izjava Daniel Dalton (ECR, Ujedinjena Kraljevina), glavni pregovarač Parlamenta je izjavio: „Ovim se paketom mjere za zaštitu prava potrošača prilagođavaju internetskom dobu, pruža se nova zaštita i svaki put kada kupuje osnažuje se potrošača uz pomoć informacija. Potrošači se više ne mogu dovoditi u zabludu proizvodima izrađenima po različitim standardima, za koje se provodi marketing u različitim državama članicama kao da se radi o istim proizvodima. Dogovorom smo shvatili da postoji početak. Po prvi put se postavlja pitanje proizvoda dvojne kvalitete, a sljedećih godina Komisija će morati ozbiljno preispitati kako se napreduje. To su konkretne mjere.” Sljedeći koraci Direktiva, koju je Parlament odobrio s 474 glasova za, 163 protiv i 14 suzdržanih, sada će se podnijeti na odobrenje Vijeću ministara EU-a. Države članice imat će na raspolaganju 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ove direktive da ga prenesu u svoje nacionalno zakonodavstvo. Tim se zakonodavstvom izmjenjuju četiri postojeće direktive o zaštiti potrošača: O nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima, o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima i o isticanju cijena. To je dio paketa „Nove pogodnosti za potrošače”." stoji u priopćenju." stoji u priopćenju.